Pravidlá ochrany osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie)a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

Vážený klient,

Prevádzkovateľ: Ján Ďurko – Penzión Malá Fatra

Miesto podnikania: Družstevná 176, 01306 Terchová

IČO: 30203503

Zápis: Okresný úrad Žilina, Číslo živnostenského registra: 511-8014

kontakt: e-mail: malafatra@nextra.sk, tel.: +421 903 522 389

WEB: http://penzionmalafatra.sk/

Zodpovedná osoba: Nieje ustanovená

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“alebo „my“)si kladieme za úlohu chrániť osobné údaje všetkých našich klientov v súlade Nariadením a Zákonom OOU. Pri prevádzkovaní našej činnosti uzatvárame so svojimi zákazníkmi Zmluvu o ubytovaní v súlade s ustanovením §754 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia a v súlade s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Ako prevádzkovateľ sme prijali príslušné technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením a Zákonom OOU vrátane iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov našich zákazníkov predne zákonnými formami spracúvania ich osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov(ďalej len „Pravidlá“) upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb. Tieto Pravidlá sú prístupné na našej internetovej stránke http://penzionmalafatra.sk/ ako aj v tlačenej podobe na recepcii v penzióne. Tieto Pravidlá poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako spravujeme osobné údaje počas poskytovania našich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek našich hostí sa môže spôsob spravovania osobných údajov príležitostne líšiť od toho, čoje uvedené v týchto Pravidlách. K takejto odchýlke môže dôjsť na požiadanie hosťa a my budeme vopred informovať hosťa o danom spôsobe.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

a) fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu o ubytovaní, a ktoré využívajú naše služby (ďalej aj ako „dotknuté osoby“,„klienti/ zákazníci/hostia“ alebo „Vy“);

b) zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;

c) oprávnené osoby klienta, oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia prevádzkovateľa, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva,

d) iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním ubytovacej a inej činnosti,

e) používatelia našej webovej stránky;

Primárnymi zásadamiv oblasti ochrany osobných údajov sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len naše oprávnené osoby a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov.
 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje osobitný zákon.
 • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame informačné technológie a technické bezpečnostné opatrenia.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Spracúvame len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe Vášho súhlasu.

Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené štatutárnym zástupcom týchto neplnoletých osôb.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. 

Všetkyúdaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe. Vyvinieme maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov.

Článok I.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete sa sprístupnia len tým osobám,ktoré sú na to poverené a/alebo poučené akým spôsobom majú v mene prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje.

Prístup k Vašim údajom budú mať nasledovné subjekty:

1.Príjemcovia: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov,a ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť resp.sprístupniť na základe všeobecne záväzných predpisov. Ide najmä o subjekty:

 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície, Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokát (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení),
 • iné orgány štátnej správy určené na výkon kontroly (Úrad na ochranu osobných údajov, Inšpektorát práce a iné),

2.Tretie osoby: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté resp. sprístupnené tretím osobám, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a majú prístup k Vašim osobným údajom a na základe osobitne uzatvorenej zmluvy sú viazaní mlčanlivosťou. Ide najmä o subjekty:

 • správca e-mailovej domény

3.Sprostredkovatelia: Na účely uvedené v týchto Pravidlách môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú :

 • osoby poskytujúce služby vedenia účtovníctva a
 • osoby poskytujúce administratívne služby pre Prevádzkovateľa

4.Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Dávame vám na vedomie, že sme povinní na základe zákona č. 253/1998Z. z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a pri cudzincovi aj dátum narodenia a jeho štátnu príslušnosť, pričom je tieto osobné údaje povinný poskytnúť ďalším tretím stranám – štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, a to najmä Policajnému zboru Slovenskej republiky,Slovenskej informačnej službe.

V prípade, ak nie ste štátnym občanom Slovenskej republiky dávame vám na vedomie, že sme po vašom ubytovaní povinní podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva ohlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania. Prevádzkovateľom informačného systému, do ktorého sme v zmysle vyššie uvedeného povinní poskytnúť vaše osobné údaje podľa tohto bodu tohto dokumentu je tretia strana – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Článok II.

Spravovanie údajov

I. Ako získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi:

 • vyplnením a zaslaním kontaktného formulára na našej webovej stránke
 • na základe telefonickej objednávky,
 • pri osobnom príchode na prevádzku nášho penziónu bez predchádzajúcej rezervácie
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej objednávky,
 • prostredníctvom cestovných kancelárii.

Vašu totožnosť v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom zmení overujeme pri Vašom príchode na našu prevádzku predložením vášho dokladu totožnosti.

II.Na aký účel získavame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe ich spracúvame

II.1. Rezervácia (uzatvorenie zmluvy o ubytovaní)


Spravovanie všetkých údajov týkajúcich Vás ako dotknutej osoby a poskytovanie služieb sú založené na právnom základe za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy o ubytovaní, za účelom plnenia zákonných povinností alebo na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Prevádzkovateľ musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať. V prípade, ak nedôjde k potvrdeniu Vašej rezervácie, alebo ak bude Vaša rezervácia zrušená pred poskytnutím akejkoľvek platby, budú Vaše osobné údaje bezodkladne vymazané, ak nebude potrebné uchovať Vaše osobné údaje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. preukázanie skutočnosti o uplatnení práv dotknutej osoby, alebo na preukázanie splnenia iných zákonných povinností).

 
V prípade on-line rezervácie prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • e-mailová adresa a číslo telefónu;
 • termín pobytu, počet osôb a detí,
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v textovej správe

V prípade e-mailovej alebo telefonickej rezervácie spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä:

 • meno a priezvisko;
 • adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina)
 • e-mailová adresa, číslo telefónu;
 • termín pobytu, počet osôb a detí,

V prípade osobnej rezervácie a pri realizácii ubytovania spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä:

 • titul, meno a priezvisko;
 • dátum narodenia, dátum narodenia mal. detí
 • adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina)
 • e-mailová adresa, číslo telefónu;
 • dátum príchodu, dátum odchodu
 • národnosť / občianstvo
 • pohlavie
 • číslo a platnosť dokladu totožnosti
 • rodné číslo
 • u zahraničných osôb – miesto narodenia a vízum

Ak ide o občanov z tretích krajín, zákon vyžaduje spravovanie nasledujúcich údajov:

 • identifikačné údaje o fyzickej osobe,
 • identifikačné údaje o cestovnom doklade (pas)
 • začiatok a koniec pobytu v hoteli
 • číslo víza, osvedčenie o registrácii,
 • čas a miesto vstupu do krajiny.

Občania z tretích krajín: všetky osoby, ktoré nie sú občanmi členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane vysídlených osôb. Členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú:

 • členské štáty Európskej únie;
 • Island, Lichtenštajnsko a Nórsko ako zúčastnené členské štáty,
 • ako aj Švajčiarsko, ako štát s podobným právnym postavením.

Poskytnutie požadovaných údajov zo strany Hosťa ako dotknutej osoby je podmienkou pre využívanie hotelových služieb. Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je článok 6ods. 1 písm. b) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. b)Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Hosťom a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy aj bez Vášho osobitne udeleného súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy: Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy o ubytovaní, pracujeme s nimi najmä pri uskutočňovaní rezervácie,zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Jednoducho povedané, ide o všetky údaje, ktoré sú uvedené v online objednávke na webovej stránke prevádzkovateľa a iné údaje potrebné k rezervácii ubytovania a vystavenie prípadnej zálohovej faktúry, faktúry alebo iného daňového dokladu, uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.


II.2. Newsletter – Novinky

II.2.1.Zasielanie newsletterov PO predchádzajúcej poskytnutej službe zo strany prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje v rozsahu Vašej e-mailovej adresy v prípade realizovanej rezervácie spracúvame za účelom zasielania ponuky výhodných pobytov, darčekových poukážok ktoré ponúkame svojim hosťom.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1písm. f) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. f) Zákonao ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajovje nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa(ponuka balíkov a iných služieb). Prevádzkovateľ vymažeVašu e-mailovú adresu z odberu noviniek, ak Hosť pošletakúto požiadavku na našu e-mailovú adresu.

II.2.2. Zasielanie newsletterov BEZ predchádzajúcej poskytnutej služby zo strany prevádzkovateľa

Dotknuté osoby poskytnutú Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme).

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov na základe Vášho osobitného súhlasu. Prevádzkovateľ vymaže e-mailovú adresu a užívateľské meno poskytnuté z dôvodu použitia systému hodnotenia, ak Hosť pošle takúto požiadavku na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

POUČENIE:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Prevádzkovateľa a jeho spracovateľom údajov. Prevádzkovateľ nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich.

Účelom spravovania údajov  týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľ musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Prevádzkovateľ informovať subjekty údajov prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek.

II.3. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb

Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.

II. 4. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa

Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.

Článok III.

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Článok IV.

Akú dobu máme uložené vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente najčastejšie po dobu trvania vašej zmluvy alebo mimozmluvných záväzkov, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení platnosti týchto účelov, resp. zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi na účel archivácie.

Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Článok V.

Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov

Radi by sme vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

Článok VI.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu. V prípade záujmu Vám vzor žiadosti poskytneme e-mailom.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu. V prípade záujmu Vám vzor žiadosti poskytneme e-mailom.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu. V prípade záujmu Vám vzor žiadosti poskytneme e-mailom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali. Žiadosť môžete podať písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu. V prípade záujmu Vám vzor žiadosti poskytneme e-mailom.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Žiadosť môžete podať písomne na našu adresu alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu. V prípade záujmu Vám vzor žiadosti poskytneme e-mailom.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

Článok VII.

Kde môžete uplatniť vaše práva

Jednotlivé práva môžete si u nás môžete uplatniť e-mailom na adresu malafatra@nextra.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ján Ďurko – Penzión Malá Fatra, Družstevná 176, 01306 Terchová.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Článok VIII.

Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane

Článok X.

Kde nás môžete kontaktovať

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese: malafatra@nextra.sk, telefonicky na čísle: +421 902 429 867 alebo písomne na adrese: Ján Ďurko – Penzión Malá Fatra, Družstevná 176, 01306 Terchová.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25.05.2018